ANBI-stichting

De Stichting Belastingwinkel Rotterdam is een stichting met ANBI-status. Dit houdt in dat de stichting zich meer dan 90% inzet voor het gemeenschappelijke nut.

De gegevens betreffende de ANBI-status staan hieronder.

 

De naam van de instelling:

STICHTING BELASTINGWINKEL ROTTERDAM

 

Het RSIN

802306603

 

Kamer van Koophandel

41127876

 

Het bezoekadres

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam (Kamer J5-03)

 

De doelstelling

Artikel 3 lid 1 van de Statuten.

De stichting stelt zich ten doel:

  1. het verlenen van kosteloze rechtshulp en bijstand op het gebied van het belastingrecht en het sociale zekerheidsrecht in de ruimste zin aan min- en onvermogenden;
  2. gelegenheid te geven aan de medewerkers – zijnde veelal fiscaal juristen en economen in opleiding – om de fiscale kennis in de praktijk te brengen en uit te breiden.

Concreet houdt dit in dat we onvermogenden uit Rotterdam en Den Haag helpen met hun belastingaangiftes op vestigingsavonden, maar ook door tehuizen langs te gaan en aangiftedagen te organiseren. De medewerkers die de cliënten helpen doen hierbij kennis op, en doen ook kennis op door de opleidingsavonden en het opleidingsweekend.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Artikel 3 lid 2 van de Statuten.

Zij tracht dit doel (zie hierboven, red.) te verwezenlijken door:

  1. het aantrekken van medewerkers welke zich voornamelijk bezighouden met:
  2. het (assisteren bij het) invullen van aangifte en andere formulieren;
  3. het zonodig voeren van bezwaar- en beroepsprocedures;
  4. het zonodig verzoeken om kwijtschelding;
  5. het verstrekken van adviezen;
  6. alle andere noodzakelijke handelingen die het doel kunnen bevorderen;
  7. het scholen van de voornoemde medewerkers;
  8. alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

De functie van de bestuurders

Artikel 5 lid 3-5 van de Statuten.

De voorzitter zorgt voor coördinatie en voortgangscontrole van alle bestuurswerkzaamheden en activiteiten, is gespreksleider bij bestuursvergaderingen, toezichthouder van de bestuurszaken, beleidsvaststellingen en besluitvormingen, het eerste aanspreekpunt van de stichting en zorgt voor naleving van de statuten. De voorzitter draagt tevens zorg voor het onderhouden van de relaties met de universiteit.

De secretaris houdt een namenlijst van de medewerkers van de stichting, geeft kennis van adreswijzigingen en houdt een overzicht van personen die zich als medewerker hebben aan- en afgemeld. Hij draagt verder zorg voor het archief en de ingekomen stukken.

De penningmeester is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar financiële rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Tweemaal per jaar en wel in de maanden februari en augustus controleert de penningmeester, met minimaal één lid van de Raad van Advies en Toezicht en een deskundige, de boekhouding. Binnen zestig dagen na afloop van het boekjaar doet hij aan de Raad van Advies en Toezicht een verslag toekomen over het in het alsdan afgelopen boekjaar gevoerde financiële beheer, waarin ten minste zijn opgenomen de balans en een staat van baten en lasten.

 

De namen van de bestuurders

Hieronder staan de namen van de bestuurders 2018/2019, zie ook de Kamer van Koophandel.

Leonie van der Klugt – voorzitter

Neslihan Inci – secretaris

Bas van de Reep – penningmeester

Walid Majeedpour – commissaris intern

Michiel Suijker – commissaris extern

Kevin Dam – commissaris opleidingen

 

Het beloningsbeleid

Artikel 5 lid 10-11 van de Statuten.

De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas der stichting geen beloning, doch kunnen wel een kostenvergoeding verkrijgen, welke in ieder geval per jaar wordt uitgekeerd en door het bestuur wordt vastgesteld.

Ten aanzien van de hoogte van de in lid 10 genoemde kostenvergoeding wordt in ieder geval per jaar mededeling gedaan aan de Raad van Advies en Toezicht.

De leden van de Raad van Advies en Toezicht, bestuursleden, commissieleden en medewerkers worden niet beloond voor hun werkzaamheden binnen de SBR. De stichting kent enkel vrijwilligers.

 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Op de site staan verschillende actuele activiteiten. Kort samengevat hebben we vijf vestigingen (vier in Rotterdam en een in Den Haag) waar we vooral in de periode januari tot mei vele mensen helpen met het doen van hun aangifte inkomstenbelasting. Onze doelgroep is minvermogenden, en deze mensen helpen we met aangiftes en eventueel ook bezwaren. Verder bezoeken we in maart zo’n 20-30 tehuizen om daar aangiftes te doen voor senioren. Tot slot hebben we twee aangiftedagen, waarbij enkele honderden mensen worden geholpen op een specifieke zaterdag.

Voor onze medewerkers organiseren we opleidingsmiddagen- en avonden, waarin ze meer leren over het invullen van aangiftes en het helpen van cliënten.

 

 

Financiële verantwoording

Deze bestaat uit een balans, staat van baten en lasten, en een toelichting, op te vragen bij de penningmeester.
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Naar landingspagina