Financiële verantwoording 2016-2017

 

  1. Algemeen

 

Hieronder treft u het algemene financieel jaaroverzicht 2016-2017 van de Stichting Belastingwinkel Rotterdam (hierna: SBR). In het boekjaar 2016-2017 is er sprake van een winst. Dit komt voornamelijk door het lager uitvallen van de bestuurskosten en kosten met betrekking tot de Raad van Advies en Toezicht (hierna: RAT). In deze jaarrekening wordt een samenvattend overzicht van de baten en de lasten gepresenteerd samen met de balans.

 

  1. Baten en lasten

Bijgaand treft u de toelichting van de baten en lasten die groter waren dan de gemiddelde baten en lasten van de afgelopen 5 jaar.

 

Overzicht baten en lasten 2016-2017
Kosten Gemiddelde Opbrengsten Gemiddelde
(1)bestuurskosten  € 1,660.76  € 2,157.05 (16)opbrengsten opleiding medewerkers  €3,190.13  €2,627.98
(2)kosten RAT  € 136.33  € 443.36 (17)opbrengsten LAD  € 1,138.93  € 1,964.44
(3)kosten opleiding medewerkers  € 12,313.97  € 11,885.78 (18)opbrengsten ADDH  € 743.20  € 412.48
(4)kosten sponsoren  € 956.09  € 301.44 (19)opbrengsten bank  € –  € 438.92
(5)kosten secretariaat/diversen  € 362.41  € 483.35 (20)opbrengsten vestigingen  € 1,702.35  € 2,134.54
(6)kosten inventaris  € 752.82  € 305,48 (21)opbrengst sponsor algemeen  € 19,950.00  € 17,333.75
(7)kosten website en hosting  € 1,310.31  € 1,190.55 (22)opbrengsten bejaardentehuizen  € –  € 323.30
(8)kosten computer  € –  € 20
(9)kosten lustrum  € 1,500.00  € 1,500.00
(10)bankkosten  € 136.90  € 132.73
(11)kosten vestigingen  € 84.45  € 289.18
(12)kosten ADDH  € 2,133.21  € 687,32
(13)kosten LAD  € 4,116.91  € 3,730.13
(14)kosten bejaardentehuizen  € –  € 43.65
(15)kosten PKI Certificaat  € –  € 277.82
Totaal  € 25,464.16  € 23,404.18  €25,724.61  €25,088.26
Positief resultaat  € 260,45

 

(1) Bestuurskosten

Kosten met betrekking het bestuur zijn lager uitgevallen door lagere kosten voor vergoedingen met betrekking tot transport. Daarnaast is het wisseldiner lager uitgevallen.

 

(2) Kosten RAT

Er is bezuinigd op kosten met betrekking door de RAT, door afschaffing wisseldiner.

 

(3) Kosten opleiding medewerkers

Onder de post “kosten opleiding medewerkers” wordt verstaan het op peil houden van de fiscale kennis van onze medewerkers, groepsleider en bestuursleden. Hieronder wordt mede verstaan de opleidingsmiddagen en het opleidingsweekend, maar ook de borrels en de eindactiviteit. De SBR vindt het van belang dat medewerkers betrokken blijven bij de stichting. Dit wil de SBR bereiken door, naast het organiseren van inhoudelijke activiteiten, ook interactieve activiteiten te organiseren. Er is dit jaar meer uitgegeven aan borrels, daarnaast vielen de kosten van de eindactiviteit hoger uit dan begroot.

 

(4) Kosten sponsoren

Er waren hogere reiskosten met betrekking tot acquisitie. Daarnaast waren er kosten gemaakt voor bedankjes voor onze sponsoren.

 

(6) Kosten inventaris

Kosten inventaris vielen hoger uit vanwege aanschaf tablet.

(16) Opbrengsten opleiding medewerkers

Dit jaar is er voor gekozen om de eigen bijdrage voor de activiteiten te verhogen.

(18) Opbrengsten ADDH

Er is meer fooi opgehaald dan begroot.

 

  1. Balans
Debit Credit
(24)Kas vestigingen  € – (29)Eigen vermogen  € 30,503.46
(25)Debiteuren  € – (30)Voorziening Lustrum  € 2,918.97
(26)Vooruitbetaalde bedragen  € –
(27)Spaarrekening  € 24,834.48
(28)Betaalrekening  € 8,587.95
Totaal  € 33,422.43 Totaal  € 33,422.43

 

(30) Voorziening lustrum

Elk jaar wordt €1.500 toegevoegd aan de voorziening voor het lustrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar landingspagina